فرم درخواست راه اندازی شعبه و کلینیک
 1. نوع شخصیت متقاضی :(*)
  لطفا نوع شخصیت را مشخص نمایید
 2. سازمان / اداره : (*)
  لطفا نام سازمان / اداره را وارد نمایید
 3. نام و نام خانوادگی نماینده : (*)
  لطفا نام ونام خانوادگی خود را وارد نمایید
 4. مسئولیت :(*)
  لطفا مسئولیت سازمانی خود را وارد نمایید
 5. نام و نام خانوادگی : (*)
  لطفا نام ونام خانوادگی خود را وارد نمایید
 6. شغل :(*)
  لطفا شغل خود را وارد نمایید
 7. نوع درخواست : (*)
  لطفا نوع درخواست خود را مشخص فرمایید
 8. استان :(*)
  لطفا نام استان مورد نظر برای راه اندازی شعبه را وارد نمایید.
  نام استان مورد نظر برای راه اندازی شعبه را وارد نمایید.
 9. نام شهرستان:(*)
  لطفا نام شهرستان مورد نظر را وارد نمایید.
  نام شهرستان مورد نظر برای راه اندازی شعبه را وارد نمایید.
 10. کلینیک درخواستی : (*)
  لطفا نوع کلینیک مورد نظر را مشخص فرمایید
  حوزه های مذکور فقط با محوریت فضای مجازی میباشد
 11. شهر محل سکونت متقاضی :(*)
  لطفا استان / شهر محل سکونت خود را وارد نمایید
 12. شماره همراه : (*)
  لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید
  09XXXXXXXX
 13. شماره ثابت : (*)
  لطفا شماره تلفن ثابت خود را وارد نمایید
  با ذکر کد شهر
 14. پست الکترونیک : (*)
  لطفا پست الکترونیک خود را صحیح وارد نمایید
 15. توضیحات :
 16. شرایط و ضوابط(*)
  لطفا ضوابط و شرایط راه اندازی کلینیک و شعب مرکز در دیگر استان یا شهرستان را مطالعه فرمایید.
 17. تصویر امنیتی : (*)
  تصویر امنیتی :
    باز آوریلطفا کد امنیتی روبرو را صحیح وارد نمایید