آخرین اخبار مرکز

16-7

این نشست روزسه شنبه۲۲تیرماه باحضور جمعی ازخبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاری ها در محل ساختمان نهاد رهبری دانشگاه اصفهان برگزارشد.