آخرین اخبار مرکز

3

سخنرانی جناب آقای سنمار ریاست محترم مرکز در جمعی از هیات علمی دانشگاه ازاد دهاقان در رابطه با شایعه پراکنی در فضای مجازی مورخ 97/2/5برگذار شد.