آخرین اخبار مرکز

4

رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و معاون پژوهشی آن دستگاه درغرفه مرکزاز نمایشگاه بین المللی کامپیوتر 2018 بازدید و بارئیس مرکز صحبت و مذاکره نمودند(آبان ماه 1396)