آخرین اخبار مرکز

9

نماینده محترم سازمان های مردم نهاد درغرفه مرکز از نمایشگاه بین المللی 2018 بازدید و با ریس مرکز صحبت و مذاکره نمودند.