آخرین اخبار مرکز

2-3

معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان از غرفه مرکز در نمایشگاه بین المللی 2018 بازددید و با رئیس مرکز صحبت و مذاکره نمودند.(آبان ماه96)