آخرین اخبار مرکز

2-7

مدیران موسسات خصوصی از غرفه مرکز در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر 2018 بازدید و با رئیس مرکز پیرامون هکماری دوجانبه صحبت و مذاکره نمودند.