آخرین اخبار مرکز

2-8

مسئول محترم ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اصفهان از غرفه مرکز در نمایشگاه بین المللی کامپیوتر 2018 بازدید و با رئیس مرکز صحبت و مذاکره نمودند.