آخرین اخبار مرکز

3-3

جلسه ای باحضور رئیس مرکز در کارگروه نماز و زکات فرمانداری اصفهان مورخ 9/8/96 و ارائه طرح سامانه کارت الکترونیکی دانش آموزی نماز با هدف پیوند مسجد ، مدرسه ، منزل برگذار گردید.