آخرین اخبار مرکز

3-7

نشست ویژه رئیس مرکزباجناب آقای جلالی مدیرکل محترم فنی وحرفه ای استان ومعاونین و رئیس فنی وحرفه ای شهرستان اصفهان مورخ 26/6/96 درخصوص اجرایی شدن طرح ملی همیاران فضای مجازی برگذار شد