آخرین اخبار مرکز

3-9

نشست ویژه رئیس مرکزباجناب آقای بقایی مدیرعامل محترم سازمان فرهنگی تفریحی ومسئول محترم کمیته فرهنگ رسانه دکتر رحیمی مورخ 26/6/96 درخصوص اجرایی شدن طرح ملی همیاران فضای مجازی برگذار شد.