آخرین اخبار مرکز

5-3

نشست رئیس مرکز با جناب آقای موذنی معاون محترم اداره زیباسازی شهرداری اصفهان مورخ 6/6/96 در خصوص انتشار محتوا های آموزنده آسیب های فضای مجازی و جایگذاری در سطح شهر اصفهان برگذار شد.