آخرین اخبار مرکز

3-8

نشست ویژه رئیس مرکزباجناب آقای محمدزاده معاون محترم پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان اصفهان مورخ 27/6/96 و کارشناسان درخصوص تلاش همه جانبه دراجرایی شدن طرح ملی همیاران فضای مجازی در محل بهزیستی شهرستان برگذار گردید.