آخرین اخبار مرکز

5-2

نشست کاری رئیس مرکز باجناب آقای کاظمی مدیرمحترم کمیته بازی هاو ورزش های الکترونیک استان در تاریخ 7/6/96درخصوص همکاری درراه اندازی مراکزبازی های مجازی وبرگزاری آموزش داوران بازی های رایانه ای استان برگذار شد.