آخرین اخبار مرکز

6-1

رئیس مرکز در جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی فرمانداری اصفهان مورخ 1/5/96و ارائه طرح ملی همیاران فضای مجازی حضور یافت.