آخرین اخبار مرکز

6-6

نشست کاری رئیس مرکز با رئیس محترم مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد جناب آقای دکتر موسویان درتاریخ 3/3 /96 برگذار شد.