آخرین اخبار مرکز

7-2

رئیس مرکز در جلسه مسئولین سازمان هاو ادارات شهرستان دولت آباد به میزبانی دانشگاه آزاد دولت آباد پیرامون آسیبهای موجود فضای مجازی و تاثیرات آن بر اجتماع گفتگو کرده و مصوباتی جهت اجرا در شهرستان دولت آباد در نظر گرفته شد.