آخرین اخبار مرکز

6-8

رئیس ومدیران مرکز باجناب آقای مهندس تیموری ریاست محترم جهاددانشگاهی صنعتی استان مورخ 95/11/27درموضوع کسب وکارهای اینترنتی وهمکاری های دوجانبه درحوزه آموزش صحبت و مذاکره نمودند.