آخرین اخبار مرکز

7-3

طی جلسه ای مورخ 95/11/11 رئیس مرکز باجناب آقای کفیل فرماندار محترم اصفهان وارائه گزارش عملکرد و مطرح نمودن مهترین آسیب های اجتماعی شهر اصفهان در حوزه فضای مجازیصحبت و مذاکره نمودند.