آخرین اخبار مرکز

8-4

جلسه رئیس و مدیران مرکز درتاریخ 95/11/5 باجناب آقای دکتر عابدی نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیرامون گزارش عملکرد 2ساله ی مرکز توسط رئیس مرکز مذاکره نمودند.