آخرین اخبار مرکز

5-8

رئیس مرکز با جناب آقای علمداری رئیس محترم مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان مورخ11/5/96 پیرامون همکاری های دوجانبه صحبت و مذاکره نمودند.