آخرین اخبار مرکز

9-3

جلسه رئیس ومدیران مرکز باجناب آقای اسلامی رئیس محترم و نایب رئیس محترم جناب صرامی کانون وکلادادگستری اصفهان در روز پنج شنبه تاریخ 95/10/16درجهت همکاری های دوجانبه باتوجه به تفاهم نامه فی مابین برگذار شد.