آخرین اخبار مرکز

8-10

مدیران مرکز در تاریخ95/10/20 در راستای برنامه ریزی همایش روان شناسی فضای مجازی با بهزیستی شهرستان اصفهان جلسه ای برگدار کردند.