آخرین اخبار مرکز

8-8

جلسه رئیس ومدیران مرکز باجناب آقای دکتر مومنی رئیس محترم هلال احمر استان اصفهان در جهت همکاری های دو جانبه و عقد تفاهم نامه در تاریخ 95/10/26 برگزار شد.