آخرین اخبار مرکز

8-9

جلسه رئیس ومدیران مرکز باجناب آقای مهندس زهتاب رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان درتاریخ 95/10/25 در جهت همکاری های اموزشی و حقوقی وفرهنگ سازی خانه های هوشمند بحث و تبادل نظر بحث و مذاکره نمودند.