آخرین اخبار مرکز

9-4

رئیس مرکزباجناب آقای اسماعیلی رئیس محترم اداره وجناب اقای نیکخواه معاون پژوهشی آموزش وپرورش ناحیه3 اصفهان مورخ 96/6/20درخصوص تلاش همه جانبه دراجرایی شدن طرح ملی همیاران فضای مجازی نشست ویژه ای برگذار کردند.