آخرین اخبار مرکز

9-2

نشست ویژه ی رئیس و مدیران مرکز باجناب آقای ناظم زاده مدیر محترم ناحیه و معاونین آموزش وپرورش ناحیه دو اصفهان مورخ 96/6/20درخصوص تلاش همه جانبه دراجرایی شدن طرح ملی همیاران فضای مجازی برگزار گردید.