آخرین اخبار مرکز

4-3

نشست ویژه رئیس مرکزباجناب آقای ناظم زاده رئیس محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه۲اصفهان مورخ 20/6/96 درخصوص تلاش همه جانبه دراجرایی شدن طرح ملی همیاران فضای مجازی برگذارشد.