آخرین اخبار مرکز

4-2

جلسه رئیس مرکزباجناب آقای اسماعیلی رئیس محترم اداره وجناب نیکخواه معاون پژوهشی آموزش وپرورش ناحیه ۳ مورخ 20/6/96درخصوص تلاش همه جانبه دراجرایی شدن طرح ملی همیاران فضای مجازی برگذار شد.