آخرین اخبار مرکز

4-1

نشست ویژه رئیس مرکزباجناب آقای شاهمرادی معاون محترم فرهنگی و مدیران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ 20/6/96 درخصوص تلاش همه جانبه دراجرایی شدن طرح ملی همیاران فضای مجازی برگذار شد.