آخرین اخبار مرکز

4-5

جلسه رئیس مرکزباجناب آقای قربانی رئیس محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان مورخ 15/6/96 درخصوص تلاش همه جانبه دراجرایی شدن طرح ملی همیاران فضای مجازی برگذار شد.