آخرین اخبار مرکز

9-8

رئیس و مدیران مرکز باجناب آقای دقیق مدیر محترم آموزش وپرورش ناحیه سه اصفهان در روز سه شنبه در تاریخ 95/10/7در جهت همکاری های دو جانبه درحوزه اهداف وسیاست های دو مجموعه جلسه ای برگذارکردند