آخرین اخبار مرکز

9-10

رئیس ومدیران مرکز باجناب آقای اسحاقی معاون محترم منابع انسانی وپشتیبانی سازمان ثبت اسناد استان اصفهان در روز دوشنبه مورخ 95/10/6 درجهت همکاری های دو جانبه درحوزه اهداف دو مجموعه جلسه ای برگذارکردند.