آخرین اخبار مرکز

9-9

جلسه رئیس و مدیران مرکز باجناب آقای عطائی مدیر محترم و کلیه معاونین آموزش وپرورش ناحیه یک اصفهان در روز دوشنبه مورخ 95/10/6 در جهت همکاری های دو جانبه درحوزه اهداف وسیاست های دو مجموعه برگذار شد.