آخرین اخبار مرکز

10-1

رئیس و مدیران مرکز باجناب آقای زیبایی مدیر محترم اداره و معاونین ورزش و جوانان شهرستان اصفهان در روز یکشنبه 5/10/5 9در جهت همکاری های دو جانبه درحوزه اهداف وسیاست های دو مجموعه جلسه ای برگذار کردند.