آخرین اخبار مرکز

7-5

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه روان شناسی در همایش روان شناسی فضای مجازی در حوزه آسیب های روانی فضای مجازی با حضور مدیران و کارشناسان و روان شناسان شهرستان اصفهان به عنوان یکی از سخنرانان همایش حضوربهم رساندند.