آخرین اخبار مرکز

behzistiجلسه رئیس و مدیران مرکز باجناب آقای دکتر محمدی مدیر محترم سازمان بهزیستی شهرستان اصفهان در جهت همکاری های دو جانبه درحوزه اهداف وسیاست های دو مجموعه در محل دفتر مدیریت بهزیستی شهرستان اصفهان در روز چهارشنبه ۹۵/۱۰/۰۱ برگزار و بر برگزاری یک همایش آموزشی ویژه کلیه روانشناسان و مشاورین شاغل در مراکز مشاوره استان تاکید گردید.