آخرین اخبار مرکز

10-3

جلسه رئیس و مدیران مرکز باجناب آقای مختاری مدیر محترم اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان اصفهان درروز چهارشنبه مورخ 95/10/1 جهت همکاری های دو جانبه درحوزه اهداف وسیاست های دو مجموعه برگذار گردید.