آخرین اخبار مرکز

10-2

جلسه رئیس و مدیران مرکز باجناب آقای دکتر محمدی مدیر محترم سازمان بهزیستی شهرستان اصفهان در روز چهارشنبه مورخ 95/10/1 در جهت همکاری های دو جانبه درحوزه اهداف وسیاست های دو مجموعه برگذار گردید.