آخرین اخبار مرکز

13-7

اولین کارگاه با عنوان راهبردهای فرهنگی-اجتماعی مواجهه با آسیب های شبکه های اجتماعی با مدرسی دکتر اکبرزاده در محل همایش های شهرداری دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزارگردید.