آخرین اخبار مرکز

11-5

بازپرس ویژه جرائم رایانه استان از غرفه مرکز در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری بازدید و با رئیس مرکز صحبت و مذاکره نمودند.