آخرین اخبار مرکز

11-4

استفاده خانواده ها از نرم افزار تست اعتیاد به رسانه های دیجیتال و میزان سنجی وابستگی در غرفه نمایشپاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری انجام شد.