آخرین اخبار مرکز

11-3

ارائه خدمات مشاوره روانشناسی در غرفه مرکز به افراد متقاضی و افراد مشکوک به اختلالات روانی ناشی استفاده از فضای مجازی توسط روانشناسان متخصص مرکز انجام شد.