آخرین اخبار مرکز

11-7

مدیر کل اداره مالی استانداری اصفهان

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات استانداری اصفهان

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای

و ارائه توضیحات لازم توسط رئیس مرکز