آخرین اخبار مرکز

12-2

اداره کل ارتباطات استان از غرفه مرکز در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری بازدید و با رئیس مرکز صحبت و مذاکره نمودند.