آخرین اخبار مرکز

12-9

جلسه رئیس ومدیران مرکز باجناب آقای مهندس سیستانی معاون توسعه وسرمایه انسانی ومدیرکل فناوری اطلاعات وامنیت استانداری اصفهان در روز دوشنبه 95/8/24 وارائه گزارش عملکرد۲ساله توسط رئیس مرکز برگذار شد.