آخرین اخبار مرکز

12-6

جلسه رئیس و مدیران مرکز باجناب آقای صفری مدیرکل محترم بازرسی،مدیریت عملکردوامور حقوقی استانداری اصفهان در روز سه شنبه تاریخ 95/8/4 و ارائه گزارش عملکرد ۲ ساله توسط رئیس مرکز برگذار شد.