آخرین اخبار مرکز

13-9

جلسه رئیس و مدیران مرکز با اعضا محترم کمیسیون فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان جهت همکاری های دو جانبه در روز یکشنیه 95/7/25و ارائه گزارش عملکرد دو ساله مرکز توسط رئیس مرکز برگزار گردید.