آخرین اخبار مرکز

13-2

هفتمین کارگاه آشنایی با آینده فضای مجازی توسط مدرس مهندس ثالثي در دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار گردید.