آخرین اخبار مرکز

13-10

جلسه رئیس مرکز باجناب آقای دکتر امیدی مدیرکل محترم ارتباطات وفناوری اطلاعات استان اصفهان درجهت همکاری دوجانبه درمحل ساختمان مرکزی اداره کل ارتباطات در روز دوشنبه 95/7/19وارائه گزارش عملکردتوسط رئیس مرکز برگزار گردید.